Cen­trum Amster­dam als groen­ste stads­deel ver­ko­zen en Noord als dier­vrien­de­lijk­ste

In Amster­dam wer­den onlangs de awards voor het dier­vrien­de­lijk­ste en het groen­ste stads­deel uit­ge­reikt. Stads­deel Noord mag zich het dier­vrien­de­lijk­ste stads­deel van 2011 noe­men. Stads­deel Cen­trum is het groenst. Stads­deel­voor­zit­er en por­te­feuil­le­hou­der Jeani­ne van Pinx­te­ren nam de award voor het groen­ste stads­deel in ont­vangst op het groe­ne dak van de Sto­pe­ra. Jury­voor­zit­ter Daniël Höwekamp (bouw­bi­o­loog) […]

Sub­si­die voor aan­leg groe­ne daken in Stads­deel West

Stads­deel West van Amster­dam wil bewo­ners en onder­ne­mers sti­mu­le­ren om een groen dak aan te leg­gen en stelt daar­voor sub­si­die beschik­baar van 50% van de kos­ten. Een groen dak zorgt voor een bete­re iso­la­tie van het pand, waar­door in de zomer min­der gekoeld hoeft te wor­den. Daar­mee gaan uw ener­gie­kos­ten omlaag. Ook de kos­ten voor […]