Smaak­ma­kers: boe­ren in de stad

Met het mooie weer voor de deur, zie je her en der in de stad de eer­ste moes­tuin­tjes alweer groe­ner wor­den. De laat­ste jaren is geza­men­lijk moes­tui­nie­ren in de stad, hip­per gezegd ‘urban far­ming’ een steeds gro­te­re trend gaan wor­den. Vorig jaar ver­scheen er een prach­tig boek ‘Smaak­ma­kers: boe­ren in de stad’, waar­in we zes […]

Groe­ne duim voor zes Rot­ter­dam­se stads­boe­ren

Tij­dens Edu­ca­tief Stads­land­bouw Fes­ti­val ERGroeit zater­dag 14 febru­a­ri heb­ben 6 Rot­ter­dam­mers een Groe­ne Duim ont­van­gen uit han­den van hoog­le­raar Voe­ding en Gezond­heid Jaap Sei­dell. Zij kre­gen deze waar­de­ring omdat zij zich jaren­lang heb­ben inge­span­nen voor stads­land­bouw en groen in de stad. Deze Rot­ter­dam­mers heb­ben een Groe­ne Duim in ont­vangst geno­men: * Caro­li­ne Zee­vat – voor […]