Til­burg ver­bindt ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen met natuur

De Flo­ra- en fau­na­wet schrijft voor dat bij van onder­houds- en uit­brei­dings­werk­zaam­he­den reke­ning gehou­den moet wor­den met bescherm­de dier­soor­ten, zoals vleer­mui­zen, huis­mus­sen en gier­zwa­lu­wen. Dat is goed voor de bescher­ming van deze dier­soor­ten, maar leidt tege­lij­ker­tijd tot lan­ge pro­ce­du­res. Tot nu toe moest per bouw­pro­ject in de oude stad van Til­burg ont­hef­fing aan­ge­vraagd wor­den. In […]

Nieuw ketel­huis in Til­burg staat in teken van natuur

Het ver­la­ten ketel­huis op het ter­rein van het voor­ma­li­ge zie­ken­huis St.-Elisabeth wordt de komen­de jaren omge­vormd tot inloop­cen­trum voor Park Randen­broek en het beekdal.Het bak­ste­nen gebouw met de mar­kan­te gemet­sel­de schoor­steen aan de Hei­li­gen­ber­ger­weg wordt het komen­de jaar omge­bouwd en geschikt gemaakt voor ver­schil­len­de (publieks)functies. Het moet een plek voor de stad en de buurt […]