Vrij spel voor natuur en kin­de­ren

…luidt de titel van het boek waar­in de auteurs, Mari­an­ne van Lier en Wil­ly Leuf­gen, u deel­ge­noot wil­len maken van hun lang­du­ri­ge zoek­tocht naar inspi­re­ren­de pro­jek­ten in bin­­nen- en bui­ten­land. Daar­naast wil­len zij u door mid­del van dit rijk geil­lu­streer­de boek ken­nis laten maken met de tal­rij­ke moge­lijk­he­den om alle denk­ba­re edu­ca­tie­ve bui­ten­ruim­te op een […]

Vrij spel voor het speel­bos

Deze bro­chu­re biedt gemeen­te hand­vat­ten om meer ruim­te in te rich­ten waar kin­de­ren zich kun­nen uit­le­ven en spe­len­der­wijs de gehei­men van de natuur kun­nen ont­dek­ken. Aan de hand van erva­rin­gen  met de hui­di­ge 40 Neder­land­se speel­bos­sen, wor­den tips gege­ven over belang, gebruik, aan­leg en beheer van een speel­bos.