Vrij spel voor natuur en kin­de­ren

…luidt de titel van het boek waar­in de auteurs, Mari­an­ne van Lier en Wil­ly Leuf­gen, u deel­ge­noot wil­len maken van hun lang­du­ri­ge zoek­tocht naar inspi­re­ren­de pro­jek­ten in bin­nen- en bui­ten­land. Daar­naast wil­len zij u door mid­del van dit rijk geil­lu­streer­de boek ken­nis laten maken met de tal­rij­ke moge­lijk­he­den om alle denk­ba­re edu­ca­tie­ve bui­ten­ruim­te op een heel ande­re manier in te rich­ten en te gebrui­ken dan we tot nu toe om ons heen waar­ne­men.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Uit­ge­ve­rij Jan van Arkel, Utrecht, 2007. 251 blz., rijk geil­lu­streerd. ISBN 978 90 6224 470 6. Prijs 20,- euro.

Ook inte­res­sant:
Ont­werp, speel­ruim­te, natuur

Bron:
Uit­ge­ve­rij Jan van Arkel (Wil­ly Leuf­gen en Mari­an­ne van Lier)