Vijf Ant­werp­se scho­len krij­gen groe­ne speel­plaats

Vijf scho­len in Ant­wer­pen-Noord en Bor­ger­hout ont­van­gen van de stad Ant­wer­pen hulp bij de aan­leg van een groe­ne, avon­tuur­lij­ke speel­plaats. Op die manier wil de stad de waar­de van natuur onder de aan­dacht bren­gen van kin­de­ren en jon­ge­ren. Alle scho­len kre­gen onder­steu­ning bij de aan­leg van hun speel­plaats. De scho­len kre­gen een pro­fes­si­o­neel ont­werp en […]

Kin­de­ren den­ken mee over nieu­we groe­ne speel­plaats

Komend voor­jaar moet aan de Kas­tan­je­s­traat in Zwol­le een nieu­we groe­ne speel­tuin gebouwd wor­den. De sub­si­die daar­voor is vast­ge­steld op € 25.000. Kin­de­ren en hun ouders moch­ten gis­te­ren mee­den­ken over de inde­ling van de speel­plek. Het pro­ject genaamd Speel­Groen behelst een speel­tuin waar­in gebruik wordt gemaakt van natuur­lij­ke mate­ri­a­len. Met de dia­pre­sen­ta­tie voor­af wordt dui­de­lijk […]