Tuin­man m/v helpt Rot­ter­dam ver­groe­nen

Steeds meer ste­den in Neder­land pak­ken het con­cept van de Groe­ne Stad op. De waar­de ervan is eigen­lijk al een aan­tal jaren bekend – van gezon­de kin­de­ren tot eco­no­mi­sche voor­de­len, voor bur­gers en bedrij­ven. Rot­ter­dam loopt in dit opzicht dui­de­lijk voor­op. Sinds 2012 kent Rot­ter­dam het pro­gram­ma ‘Tuin­man m/v’, opge­zet om, met ver­groe­ning als focus, […]

Onder­zoek naar groen in TBS kli­nie­ken

In hoog bevei­lig­de afde­lin­gen van een TBS kli­niek is in een uniek onder­zoek een posi­tief effect van plan­ten vast­ge­steld op de bele­ving van de huis­ka­mers. Jus­ti­ti­ë­le inrich­tin­gen zijn vaak slecht geven­ti­leerd en sober inge­richt.  Over de effec­ten van plan­ten  op men­sen en kli­maat in deze omge­vin­gen is wei­nig bekend. Poten­ti­eel valt veel winst te beha­len. […]