Gro­te gemeen­ten slui­ten Green Deal over stads­land­bouw

Gis­te­ren zijn bij­na 60 Green Deals geslo­ten door maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en over­he­den op ini­ti­a­tief van minis­ter Ver­ha­gen van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, minis­ter Spies van Bin­nen­land­se Zaken en Konink­rijks­re­la­ties en staats­se­cre­ta­ris Ats­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu. Een van deze Green Deals is Stads­ge­rich­te Land­bouw. Gro­te gemeen­ten gaan ken­nis delen over het moge­lijk maken van […]

Vijf lan­den slui­ten over­een­komst in kader De Groe­ne Stad

Eind okto­ber vond in Straats­burg een con­fe­ren­tie plaats onder de noe­mer De Groe­ne Stad waar­bij duur­zaam groen cen­traal stond. Des­kun­di­gen uit Duits­land, Frank­rijk, Ita­lië, Enge­land en Neder­land gaven hun visie op het belang van bomen en plan­ten als mul­ti­func­ti­o­neel pro­duct voor de ont­wik­ke­ling van een duur­zaam en leef­baar ste­de­lijk gebied. De spre­kers pre­sen­teer­den ook tal­rij­ke […]