Samen aan de slag in het ste­de­lijk groen

Houd 2 okto­ber 2008 vrij in uw agen­da Dit jaar wordt voor de vijf­de keer in het Euret­co Expo Cen­ter de groot­ste vak­beurs voor open­ba­re ruim­te geor­ga­ni­seerd. Als u werk­zaam bent bij een gemeen­te­lij­ke, pro­vin­ci­a­le of rijks­over­heid of in een ander beroep werk­zaam bent bin­nen het vak­ge­bied open­ba­re ruim­te, dan is het zeker de moei­te […]

Samen aan de slag in het ste­de­lijk groen

Niet al het groen in de stad wordt goed gebruikt. Zo zijn bij­voor­beeld veel bin­nen­tui­nen ver­waar­loosd en ver­vuild. Bewo­ners zijn wei­nig betrok­ken bij dit groen in de direc­te omge­ving. Ter­wijl groen juist een belang­rijk mid­del kan zijn om de leef­baar­heid en de soci­a­le cohe­sie te ver­be­te­ren. Het opnieuw inrich­ten van onge­bruik­te (binnen)tuinen biedt daar­om kan­sen. […]