Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker schrijft voor­woord in maga­zi­ne De Groe­ne stad

Ble­ker:  “Als we het heb­ben over het Neder­land­se groe­ne pro­duct, staan we in de hele wereld te boek als gids­land. We heb­ben, mede dank­zij onze alou­de wor­ste­ling met de inrich­ting van de fysie­ke ruim­te, ook een heu­se groe­ne stad­fi­lo­so­fie ont­wik­keld. Kern van de De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie is, dat bomen en plan­ten aan­toon­baar bij­dra­gen aan ons […]

ANWB schrijft brief aan loka­le poli­tiek over groe­ne kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieu­we gemeen­te­ra­den van de G31, waar­in zij hen advi­se­ren om tij­dens de vor­ming van het col­le­ge­ak­koord aan­dacht te schen­ken aan de groe­ne kwa­li­tei­ten van de leef­om­ge­ving. Mid­dels deze brief brengt de ANWB een aan­tal onder­wer­pen waar­aan zij gro­te waar­de hech­ten onder de aan­dacht, zoals ver­keers­vei­lig­heid en […]