School­kin­de­ren aan het werk in een edu­ca­tie­ve tuin

Op vier loca­ties in IJs­sel­mon­de, deel­ge­meen­te van Rot­ter­dam, lig­gen Edu­ca­tie­ve Tui­nen, beter bekend onder de naam school­tui­nen. Op deze tui­nen gaan school­kin­de­ren een sei­zoen lang aan de slag met een pro­gram­ma dat spe­ci­aal ont­wik­keld is om direc­te natuur­er­va­ring op te doen. Het ver­wer­ken van de zelf gekweek­te pro­duc­ten is een onder­deel van het pro­gram­ma. Ook […]

Het effect van plan­ten en kunst­ma­tig dag­licht op het wel­be­vin­den en de gezond­heid van kan­toor­per­so­neel, school­kin­de­ren en gezond­heids­wer­kers

In Noor­we­gen is ein­de jaren Negen­tig een begin gemaakt met onder­zoe­ken die ten doel had­den te bepa­len in hoe­ver­re kamer­plan­ten van invloed zijn op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van men­sen die hun werk­da­gen voor het groot­ste gedeel­te tus­sen vier muren door­bren­gen. Gecon­clu­deerd wordt dat dui­de­lijk is aan­ge­toond dat kamer­plan­ten een inte­res­san­te moge­lijk­heid bete­ke­nen om […]