Schip­hol opent ’s werelds eer­ste Air­port Park voor wach­ten­de pas­sa­giers

Het Air­port Park op Amster­dam Air­port Schip­hol is gis­te­ren offi­ci­eel geo­pend door Prin­ses Ire­ne, oprich­ter en voor­zit­ter van het Natuur­Col­le­ge, en Maar­ten de Groof, Exe­cu­ti­ve Vice Pre­si­dent en CCO van Schip­hol Group. Pas­sa­giers wer­den tij­dens de ope­ning ver­rast met een pick­nick in het park. Het Air­port Park is een omge­ving van rust, groen, hore­ca en […]

Natuur­mo­nu­men­ten plant ruim 250 nieu­we bomen en 8.000 nieu­we hees­ters in ‘s‑Graveland

Door Natuur­mo­nu­men­ten wor­den ruim 250 nieu­we bomen aan­ge­plant op de bui­ten­plaat­sen Scha­ep en Burgh, Boe­kesteyn en Gooi­lust in ‘s‑Graveland. Daar­naast komen er ook dui­zen­den nieu­we hees­ters bij, zeker 38 ver­schil­len­de soor­ten. Voor deze groe­ne tui­nen en park­bos­sen in ’s‑Graveland is Natuur­mo­nu­men­ten met een groot her­stel­plan bezig. Dat was hard nodig om de unie­ke cul­tuur­his­to­ri­sche ele­men­ten […]