Offen­sief voor meer kwa­li­teit in de ruim­te­lij­ke orde­ning

Van­daag is in Amster­dam het plei­dooi Mooi­waarts gepre­sen­teerd. Een oproep aan de rege­ring om meer aan­dacht te geven aan de kwa­li­teit van de bebou­wing en het land­schap. Dit plei­dooi voor een waar­de­vol­le leef­om­ge­ving is nu al onder­te­kend door bewo­ners­groe­pen, archi­tec­ten, pro­ject­ont­wik­ke­laars, pro­fes­so­ren en bestuur­ders van gemeen­ten en pro­vin­cies. In de samen­le­ving groeit het besef over […]

De ruim­te­lij­ke vraag­stuk­ken van de toe­komst voor de beleids­agen­da van nu

Het rap­port is geschre­ven naar aan­lei­ding van het ver­zoek van de minis­ter van VROM om een ver­ken­ning uit te voe­ren van de ruim­te­lij­ke vraag­stuk­ken die zich tus­sen 2020 en 2040 zul­len voor­doen en waar­van de effec­ten en/of de oor­za­ken kun­nen wor­den beïnvloed door het ruim­te­lij­ke beleid. Hier­toe bie­den RPB en MNP een kor­te inven­ta­ri­sa­tie van […]