Roer­mond pre­sen­teert boek­je ‘De Natuur in!’

Dat Roer­mond naast veel water en win­kels ook veel groen heeft was al bekend. Het boek­je ‘De Natuur in!’ brengt dit groen nu over­zich­te­lijk samen in een hand­za­me poc­ket, waar­mee de natuur in Roer­mond kan wor­den opge­zocht. Kort­om; de ide­a­le gids voor een uitje lek­ker dicht­bij! Op zon­dag 22 mei werd de  poc­ket gepre­sen­teerd op […]

Roer­mond daagt bewo­ners en bedrij­ven uit om omge­ving te ver­groe­nen

De gemeen­te Roer­mond daagt de Roer­mond­se tuin­lief­heb­bers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voor­tuin, zij­tuin, bedrijfs­tuin, bal­k­on­tuin of gevel­tuin aan te mel­den. De gemeen­te wil hier­mee sti­mu­le­ren dat meer inwo­ners hun tuin ver­fraai­en en daar­mee een bij­dra­ge leve­ren aan het ver­be­te­ren van het woon­ge­not in de eigen wijk. De voor­tuin […]

Stads­wei­de Roer­mond her­in­ge­richt als natuur­ge­bied

De komen­de jaren wordt de Stads­wei­de Roer­mond her­in­ge­richt als natuur­ge­bied met meer ruim­te voor de natuur én voor recre­a­tie. De plan­nen daar­voor zijn uit­ge­werkt in een nieuw inrich­tings­plan. De nieu­we bestem­ming van de grond wordt gere­geld in een Pro­vin­ci­aal Inpas­sings­plan. Dit plan ligt van­af 24 novem­ber jongst­le­den ter inza­ge bij de gemeen­te Roer­mond en het […]