Rijk stelt geld beschik­baar voor mar­kant groen in aan­dachts­wij­ken

De minis­ters Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stel­len € 4,4 mil­joen beschik­baar om bij­zon­de­re plek­ken zoals bij­zon­de­re par­ken, groen­ge­bie­den en monu­men­ten in de wij­ken in aan­dachts­wij­ken een nieu­we bestem­ming te geven en te ont­wik­ke­len. Gemeen­ten kun­nen hier­voor tot 3 mei 2010 sub­si­die aan­vra­gen met een mini­mum van € 25.000 en een maxi­mum van […]

Rijk inves­teert € 6 mil­joen in Zuid­oost-Bra­bant

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer van Ruim­te en Mili­eu bezocht afge­lo­pen week Zuid­oost-Bra­­bant. Cen­traal stond het belang van open en groe­ne ruim­tes voor bur­gers om te ont­span­nen. Juist in deze regio omdat het een ver­ste­de­lijkt gebied is. Cra­mer inves­teert € 6 mil­joen in deze regio. Cra­mer bezocht onder meer de Phi­lips Fruit­tuin. De minis­ter werd hier geïnformeerd […]

Akkoord Pro­vin­cie en Rijk over Water­land

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer (Ruim­te en Mili­eu) en gede­pu­teer­de Ton Hooi­j­maij­ers (pro­vin­cie Noord-Hol­­land) heb­ben een akkoord bereikt over de ver­be­te­ring van de groe­ne en (dag-)recreatieve kwa­li­tei­ten van  het lan­de­lij­ke gebied tus­sen Amster­dam en Pur­me­rend, een zoge­naam­de Rijks­buf­fer­zo­ne. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Lees hier het pers­be­richt Ook inte­res­sant:Rijks­buf­fer­zo­ne, recre­a­tie, beleid Bron:VROM