Richt­lij­nen voor het rea­li­se­ren van De Groe­ne Stad

In de Chi­ne­se stad Xi’an is op 26 sep­tem­ber het boek ´The Green City Gui­de­li­nes, tech­ni­ques for a heal­thy live­a­ble city´ gepre­sen­teerd aan de 35 lan­den op het jaar­con­gres van de Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH).  Tevens werd de nieu­we web­si­te www.thegreencity.com gelan­ceerd. The Green City Gui­de­li­ne is een inter­na­ti­o­naal boek dat infor­ma­tie geeft […]

Richt­lij­nen om bio­di­ver­si­teit te her­stel­len

De wereld­wij­de eco­no­mi­sche acti­vi­tei­ten heb­ben zijn weer­slag op bio­di­ver­si­teit. Plan­­ten- en dier­soor­ten ver­dwij­nen in steeds hoger tem­po en de natuur­lij­ke hulp­bron­nen van onze wereld wor­den schaar­ser. Het is de hoog­ste tijd om hier iets aan te doen. Het door de Rijks­over­heid gefi­nan­cier­de pro­ject ‘Biodiversiteitscompensatie: op weg naar con­cre­te plan­nen en richt­lij­nen voor bedrij­ven’ geeft inspi­ra­tie, […]