Richt­lij­nen om bio­di­ver­si­teit te her­stel­len

De wereld­wij­de eco­no­mi­sche acti­vi­tei­ten heb­ben zijn weer­slag op bio­di­ver­si­teit. Plan­ten- en dier­soor­ten ver­dwij­nen in steeds hoger tem­po en de natuur­lij­ke hulp­bron­nen van onze wereld wor­den schaar­ser. Het is de hoog­ste tijd om hier iets aan te doen.

Het door de Rijks­over­heid gefi­nan­cier­de pro­ject ‘Biodiversiteitscompensatie: op weg naar con­cre­te plan­nen en richt­lij­nen voor bedrij­ven’ geeft inspi­ra­tie, ken­nis en erva­ring. Aan dit pro­ject heb­ben gedu­ren­de een jaar bedrij­ven samen­ge­werkt met maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties, over­he­den en het Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving. Orga­ni­sa­tie Advies voor Duur­zaam­heid, Ste­ven de Bie (Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty and Research) en CREM, bureau voor duur­za­me ont­wik­ke­ling ver­zorg­den de inhou­de­lij­ke en pro­ces­ma­ti­ge bege­lei­ding. 
 

De Bie en CREM bun­del­den de opge­da­ne ken­nis en erva­rin­gen in de publi­ca­tie: ‘The Bio­Com Pro­jec­t’. Dit rap­port is te down­lo­a­den op de web­si­tes van De Gemeynt en CREM en is geschikt voor ieder­een die met zijn eigen bedrijf of in de han­dels­ke­ten aan de slag wil met bio­di­ver­si­teits­com­pen­sa­tie.

Wat is bio­di­ver­si­teits­com­pen­sa­tie?
Het doel van bio­di­ver­si­teits­com­pen­sa­tie is om ondanks eco­no­mi­sche acti­vi­tei­ten geen ver­lies aan bio­di­ver­si­teit te laten ont­staat en bij voor­keur zelfs een winst te rea­li­se­ren. Com­pen­sa­tie­ac­ti­vi­tei­ten zijn gericht op een posi­tie­ve bij­dra­ge aan bio­di­ver­si­teit, bij­voor­beeld door bedreig­de natuur zeker te stel­len of de kwa­li­teit en natuur­waar­den van gede­gra­deer­de gebie­den te ver­ho­gen. Bio­di­ver­si­teits­com­pen­sa­tie is een optie als moge­lijk­he­den om te miti­ge­ren zijn uit­ge­put (miti­ge­ren = maat­re­ge­len om nega­tie­ve effec­ten te voor­ko­men of ver­min­de­ren).

Prak­tijk­er­va­ring
Neder­land kent wet­ge­ving, waar­bij  bio­di­ver­si­teits­com­pen­sa­tie soms ver­plicht is (zoals bij de aan­leg van de twee­de Maas­vlak­te). De insteek van dit pro­ject is vrij­wil­li­ge bio­di­ver­si­teits­com­pen­sa­tie. Uniek in deze samen­wer­king was het rui­me blik­veld dat zich richt­te op nieu­we èn bestaan­de bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten. Hier­bij zijn ook de acti­vi­tei­ten van han­dels­part­ners (waar­on­der die van toe­le­ve­ran­ciers) mee­ge­no­men. In het rap­port staan onder meer drie com­pen­sa­tie­plan­nen beschre­ven die getoetst zijn aan de prak­tijk. Daar­naast is een prak­tisch toe­pas­baar stap­pen­plan opge­steld voor voor­uit­den­ken­de bedrij­ven die actie wil­len onder­ne­men in bio­di­ver­si­teits­com­pen­sa­tie.

Publi­ca­ties
• De publi­ca­tie The Bio­Com Pro­ject kunt u hier­on­der down­lo­a­den »
• Meer info over de bro­chu­re Bio­di­ver­si­teit in Tuin en Plant­soen »

Bron:
CREM