Onder­zoek Reno­ve­ren met groen en glas afge­rond

Vita­li­se­rend reno­ve­ren is een van de pei­lers van het door het Pro­duct­schap Tuin­bouw gefi­nan­cier­de pro­gram­ma ‘Bouwen met groen en glas’. Om de toe­pas­sin­gen van groen en glas in de reno­va­tie van naoor­log­se wij­ken in kaart te bren­gen is het onder­zoek Reno­ve­ren met groen en glas uit­ge­voerd, met mede­fi­nan­cie­ring van de Rabo­bank. Aan­lei­ding hier­voor is dat […]

Gemeen­te Smal­lin­ger­land gaat Tha­len­park reno­ve­ren

Voor de aan­staan­de reno­va­tie van het Tha­len­park zet de gemeen­te Smal­lin­ger­land deze week de eer­ste pro­ce­du­re­le stap. De gemeen­te heeft in eer­de­re infor­ma­tie­ron­des al aan­ge­ge­ven dat de bomen aan de oos­te­lij­ke en de zui­de­lij­ke laan moe­ten ver­dwij­nen. Deze bomen zijn in zeer slech­te staat en kun­nen niet behou­den wor­den. Er komen 155 bomen voor terug. […]