Gemeen­te Smal­lin­ger­land gaat Tha­len­park reno­ve­ren

Voor de aan­staan­de reno­va­tie van het Tha­len­park zet de gemeen­te Smal­lin­ger­land deze week de eer­ste pro­ce­du­re­le stap.
De gemeen­te heeft in eer­de­re infor­ma­tie­ron­des al aan­ge­ge­ven dat de bomen aan de oos­te­lij­ke en de zui­de­lij­ke laan moe­ten ver­dwij­nen. Deze bomen zijn in zeer slech­te staat en kun­nen niet behou­den wor­den. Er komen 155 bomen voor terug.

Op deze manier wor­den de lanen her­steld. De aan­blik van het nieu­we Tha­len­park zal dus wel anders wor­den. Veel bomen in het gro­te veld langs de Lan­ge West blij­ven staan. Ook de bomen­rij ach­ter de Olie­mo­len­straat blijft voor­lo­pig staan.

In de hees­ter­vak­ken wordt ook een aan­tal bomen (in de mees­te geval­len zaai­lin­gen) gerooid. het is de bedoe­ling om na de zomer met de reno­va­tie te begin­nen.
 
Bron:
Gemeen­te Smal­lin­ger­land