Zoe­ter­meer start reno­va­tie Bin­nen­park

De gemeen­te Zoe­ter­meer start begin vol­gend jaar met de gro­te reno­va­tie van het groen, de paden en de water­huis­hou­ding van het Bin­nen­park in de wijk Buy­ten­wegh de Ley­ens. Het park wordt ruim­te­lij­ker met meer door­kij­ken, lig­wei­tjes en gras­vel­den en krijgt een bete­re water­huis­hou­ding. De gemeen­te ver­wacht het ver­nieuw­de park in het der­de kwar­taal van 2011 […]

Vie­ring ein­de reno­va­tie Von­del­park

Na tien jaar is het zover: de reno­va­tie van het Von­del­park is ten ein­de geko­men. Het groe­ne hart van Amster­dam ziet er nu prach­tig uit en is weer klaar om elk jaar de vele mil­joe­nen bezoe­kers te ont­van­gen.  Op zon­dag 28 febru­a­ri van­af 14.00 uur vindt de fees­te­lij­ke ope­ning van het gere­no­veer­de Von­del­park plaats. Tij­dens […]