Tien­daags Boom­feest fes­ti­val start op 14 maart in regio Ven­lo

Regio Ven­lo orga­ni­seert in samen­wer­king met de Nati­o­na­le Boom­feest­dag van 14 tot en met 23 maart het Boom­feest Fes­ti­val. Hoog­te­punt van dit fes­ti­val is de Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag op woens­dag 23 maart. Met het Boom­feest Fes­ti­val wil­len de orga­ni­sa­to­ren kin­de­ren en hun omge­ving op een fees­te­lij­ke, posi­tie­ve manier in aan­ra­king bren­gen met de natuur en […]

De toe­komst van de stad ligt in de regio

Ste­de­lijk Neder­land ver­an­dert in rap tem­po. Steeds min­der is de stad een afge­ba­kend bebouwd gebied, met een enkel cen­trum als focus. In plaats daar­van ont­staat een ste­de­lijk gebied met een gro­te diver­si­teit aan plek­ken, ofwel ste­de­lij­ke mili­eus. His­to­ri­sche bin­nen­ste­den die sterk op ver­maak zijn gericht; voor­stad­sta­ti­ons die dicht bebouwd raken met kan­to­ren en win­kels; meu­­bel- […]

Regio Ven­lo orga­ni­seert Boom­feest­dag 2011

De Nati­o­na­le Boom­feest­dag vindt in 2011 plaats op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo. De stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag maak­te onlangs bekend dat de regio Ven­lo op 23 maart van dat jaar gast­heer van het eve­ne­ment mag zijn. Het the­ma van de Boom­feest­dag 2011 is ‘Breng smaak in de wereld met bomen’.             […]