Berichten

Grotere bomen aanplanten langs de Vecht. Het opknappen van tuinen en hofjes aan de oostoever van de Vecht. Meer groen in woonbuurten langs de Vecht, zoals Ondiep, Pijlsweerd, Overvecht en Zuilen. Over deze en andere maatregelen organiseert de gemeente Utrecht informatiebijeenkomsten met bewoners en andere belanghebbenden om hen bij de plannen én de uitvoering te betrekken.

Deze plannen staan in de concept Visie Vechtoevers, die het Utrechtse college 24 april 2012 heeft vastgesteld. Het doel ervan is meer groen en meer samenhang te realiseren in de openbare ruimte langs de Vecht. De Vecht vormt een belangrijke verbinding van de stad naar buiten. Naast een ecologische- en recreatieve functie heeft de rivier ook een belangrijke functie als groene long voor de aanliggende woonbuurten Ondiep, Pijlsweerd, Overvecht en Zuilen.

Kosten
Organisaties en buurtbewoners langs de Vechtoevers zijn nadrukkelijk uitgenodigd over de plannen én de verdere uitvoering mee te praten. Na de reeks participatiebijeenkomsten en de daarop volgende inspraaktermijn van 14 mei tot 24 juni 2012 stelt het college van b en w de definitieve Visie Vechtoevers vast. Mogelijk starten de eerste werkzaamheden na de zomer. Voor de uitvoering staat circa vijf jaar gepland. De uitvoering kost in totaal 900.00 euro, waarvan 800.000 euro uit het Meerjaren Groenprogramma van de gemeente Utrecht en 100.000 euro van de Bestuur regio Utrecht (BRU).

 Aantrekkelijke, groene stad
De gemeente Utrecht vindt groen in en om de stad belangrijk voor haar inwoners. Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen en op korte afstand kan recreëren in het groen. Concrete projecten zijn opgenomen in het Meerjaren groenprogramma 2011-2014, dat de gemeente jaarlijks actualiseert »

Bron:
Gemeente Utrecht

Een groot aantal recreatieve en toeristische voorzieningen in Noordwest Overijssel krijgt het komende half jaar een opknapbeurt. Het gaat met name om fietspaden, wandelpaden en aanlegvoorzieningen. De provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland willen zo de aantrekkelijkheid van WaterReijk Weerribben-Wieden voor toeristen en recreanten vergroten.

De provincie en de gemeente dragen ieder 250.000 euro bij aan de werkzaamheden. Het is een van de stappen in een gezamenlijke aanpak om de aantrekkingskracht van het gebied duurzaam te versterken.

Draagt bij aan regionale economie
Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel: “De aantrekkingskracht van een gebied met zulke prachtige natuur en cultuurhistorie wordt voor een deel bepaald door de toegankelijkheid ervan. Hoe beter de fiets-, wandel- en vaarvoorzieningen, hoe meer mensen 
er gebruik van maken. Deze investering draagt bij aan de regionale en lokale economie in Noordwest Overijssel”.

Gehoor aan ondernemers
Wethouder Jos van den Nouland van de gemeente Steenwijkerland: “Wij geven met deze investeringen gehoor aan een wens van ondernemers in het gebied. Zij geven aan dat – om het gebied aantrekkelijk te houden voor bezoekers – onder meer de toeristisch-recreatieve infrastructuur moet worden verbeterd.”

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder meer uit het verbeteren van het vernieuwen van het wegoppervlak, het verbeteren van aansluitingen van paden op elkaar en op bruggetjes, en het herstel van beschoeiing en afgekalfde oevers. Ook worden verschillende aanlegvoorzieningen verbeterd. De complete lijst van projecten is: Fietspad Dwarsgracht, fietspad Slingerbos, Heuvenpad Wetering-West, fietspad Kalenberg-Noord, fietspad Meentheweg, fietspad Middenbuurt Giethoorn, fietspad Driewegsluis, Schutsloterpad (inclusief verlichting), Zuiderpad Giethoorn, Bultweg, Binnenpad Giethoorn, Stroom- en watertappunt haven Vollenhove, aanlegvoorzieningen grachten en balkenhaven Blokzijl, aanpassing drijvende steigers havenkolk Blokzijl en de beschoeiing in de kern van Giethoorn bij toeristische locaties.

Lange termijn
De gemeente en de provincie zien het als een gezamenlijke opgave om het gebied ook voor de lange termijn aantrekkelijk te houden. Samen met ondernemers, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Stichting Waterrecreatie, Kunst- en Cultuur Overijssel en het Historisch Centrum Overijssel en anderen wordt hiervoor binnenkort de koers bepaald. Onderdelen van die impuls zijn onder meer investeringen in hoogwaardige aanlegmogelijkheden, ontspanningsmogelijkheden voor dagtoeristen en een goede gebiedsmarketing om mensen naar het gebied te krijgen.

Bron:
Provincie Overijssel