Opknap­beurt recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen Noord­west Over­ijs­sel

Een groot aan­tal recre­a­tie­ve en toe­ris­ti­sche voor­zie­nin­gen in Noord­west Over­ijs­sel krijgt het komen­de half jaar een opknap­beurt. Het gaat met name om fiets­pa­den, wan­del­pa­den en aan­leg­voor­zie­nin­gen. De pro­vin­cie Over­ijs­sel en de gemeen­te Steen­wij­ker­land wil­len zo de aan­trek­ke­lijk­heid van Water­Re­ijk Weer­rib­ben-Wie­den voor toe­ris­ten en recre­an­ten ver­gro­ten.

De pro­vin­cie en de gemeen­te dra­gen ieder 250.000 euro bij aan de werk­zaam­he­den. Het is een van de stap­pen in een geza­men­lij­ke aan­pak om de aan­trek­kings­kracht van het gebied duur­zaam te ver­ster­ken.

Draagt bij aan regi­o­na­le eco­no­mie
Gede­pu­teer­de Theo Riet­kerk van de pro­vin­cie Over­ijs­sel: “De aan­trek­kings­kracht van een gebied met zul­ke prach­ti­ge natuur en cul­tuur­his­to­rie wordt voor een deel bepaald door de toe­gan­ke­lijk­heid ervan. Hoe beter de fiets‑, wan­del- en vaar­voor­zie­nin­gen, hoe meer men­sen 
er gebruik van maken. Deze inves­te­ring draagt bij aan de regi­o­na­le en loka­le eco­no­mie in Noord­west Over­ijs­sel”.

Gehoor aan onder­ne­mers
Wet­hou­der Jos van den Nou­land van de gemeen­te Steen­wij­ker­land: “Wij geven met deze inves­te­rin­gen gehoor aan een wens van onder­ne­mers in het gebied. Zij geven aan dat — om het gebied aan­trek­ke­lijk te hou­den voor bezoe­kers — onder meer de toe­ris­tisch-recre­a­tie­ve infra­struc­tuur moet wor­den ver­be­terd.”

Werk­zaam­he­den
De werk­zaam­he­den bestaan onder meer uit het ver­be­te­ren van het ver­nieu­wen van het weg­op­per­vlak, het ver­be­te­ren van aan­slui­tin­gen van paden op elkaar en op brug­ge­tjes, en het her­stel van beschoei­ing en afge­kalf­de oevers. Ook wor­den ver­schil­len­de aan­leg­voor­zie­nin­gen ver­be­terd. De com­ple­te lijst van pro­jec­ten is: Fiets­pad Dwars­gracht, fiets­pad Slin­ger­bos, Heu­ven­pad Wete­ring-West, fiets­pad Kalen­berg-Noord, fiets­pad Meen­the­weg, fiets­pad Mid­den­buurt Gie­t­hoorn, fiets­pad Drie­weg­sluis, Schut­slo­ter­pad (inclu­sief ver­lich­ting), Zui­der­pad Gie­t­hoorn, Bult­weg, Bin­nen­pad Gie­t­hoorn, Stroom- en water­tap­punt haven Vol­len­ho­ve, aan­leg­voor­zie­nin­gen grach­ten en bal­ken­ha­ven Blok­zijl, aan­pas­sing drij­ven­de stei­gers haven­kolk Blok­zijl en de beschoei­ing in de kern van Gie­t­hoorn bij toe­ris­ti­sche loca­ties.

Lan­ge ter­mijn
De gemeen­te en de pro­vin­cie zien het als een geza­men­lij­ke opga­ve om het gebied ook voor de lan­ge ter­mijn aan­trek­ke­lijk te hou­den. Samen met onder­ne­mers, Staats­bos­be­heer, Natuur­mo­nu­men­ten, de Stich­ting Water­re­cre­a­tie, Kunst- en Cul­tuur Over­ijs­sel en het His­to­risch Cen­trum Over­ijs­sel en ande­ren wordt hier­voor bin­nen­kort de koers bepaald. Onder­de­len van die impuls zijn onder meer inves­te­rin­gen in hoog­waar­di­ge aan­leg­mo­ge­lijk­he­den, ont­span­nings­mo­ge­lijk­he­den voor dag­toe­ris­ten en een goe­de gebieds­mar­ke­ting om men­sen naar het gebied te krij­gen.

Bron:
Pro­vin­cie Over­ijs­sel