Haag­se raad wil ‘hangende tui­nen’ op CS-plein

Den Haag krijgt in plaats van eenM‑gebouw van Rem Kool­haas mar­kan­te ‘hangende tui­nen’ op het plein voor het Cen­traal Sta­ti­on. De Haag­se raad heeft don­der­dag­avond inge­stemd met een voor­stel van Groen­Links om de grij­ze gevel van het sta­ti­on te bekle­den met een ‘ver­ti­ca­le tuin die een icoon van de stad moet wor­den’. Wet­hou­der Mar­nix Nor­der […]

Hoorn­se raad wil onder­zoek naar sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken

Een gro­te meer­der­heid van de Hoorn­se gemeen­te­raad wil onder­zoe­ken of het moge­lijk is om een sub­si­die­re­ge­ling in het leven te roe­pen om groe­ne daken te sti­mu­le­ren, voor zowel par­ti­cu­lie­ren als bedrij­ven en instel­lin­gen. Groen­Links en de Hoorn­se Seni­o­ren­par­tij dien­den hier­over onlangs een wil­de motie in. Via de motie ver­zoch­ten de par­tij­en het col­le­ge om te […]

Raad pleit voor groe­ner jeugd­be­lei

Op jon­ge leef­tijd in aan­ra­king komen met een groe­ne omge­ving is goed voor de gezond­heid, cre­a­ti­vi­teit en de soci­a­le inter­ac­tie van kin­de­ren. Door veel­vul­dig con­tact met een groe­ne omge­ving ver­an­dert ook de waar­de­ring voor natuur, land­schap en gezond voed­sel. In de ver­ste­de­lijk­te samen­le­ving wordt groen opgroei­en ech­ter steeds moei­lij­ker. De betrok­ken­heid van kin­de­ren bij natuur […]