Indi­vi­du­e­le bedrijfs­le­ven kan pro­fi­te­ren van De Groe­ne Stad

Groe­ne pro­duc­ten heb­ben een posi­tief effect op de gezond­heid en het wel­zijn van bur­gers. Dat is de filo­so­fie ach­ter De Groe­ne Stad. Het indi­vi­du­e­le bedrijfs­le­ven kan hier voor­de­len uit halen, aldus pro­ject­lei­der Roel van Dijk van de Groe­ne Stad (acti­vi­teit van Plant Publi­ci­ty Hol­land). Van Dijk schrijft dit op de opi­nie­pa­gi­na van het Agra­risch Dag­blad. […]

Natuur­com­pen­sa­tie in Neder­land kan pro­fi­te­ren van bui­ten­land­se voor­beel­den

De uit­voe­ring van natuur­com­pen­sa­tie in ons land laat nog te wen­sen over, zo blijkt onder meer uit rap­por­ten van de Alge­me­ne Reken­ka­mer en de VROM-Inspec­­tie. Het LEI (onder­deel van Wage­nin­gen UR) onder­zocht in opdracht van het minis­te­rie van LNV hoe ande­re lan­den met natuur­com­pen­sa­tie omgaan en wel­ke ideeën Neder­land daar­aan kan ont­le­nen. Twee voor Neder­land […]