Amstel­veen legt pri­o­ri­teit bij groen in de stad

Het col­le­ge van B en W in Amstel­veen gaat, gezien de ver­an­der­de financiële omstan­dig­he­den, snij­den in beheer en onder­houd van groen bin­nen bestaand bebouwd gebied. Voor inves­te­rin­gen in nieu­we pro­jec­ten bui­ten het bestaand gebied, is de komen­de vier jaar zeker geen ruim­te. De pri­o­ri­teit ligt nu bij bestaand groen in de stad. Lie­ver richt B […]

VVD Amstel­veen geeft pri­o­ri­teit aan groen

Tom Pon­jee, raads­lid voor de VVD in Amstel­veen, schrijft op zijn weblog dat hij de open ruim­te in zijn stad nog mooi­er wil maken.  “Een groe­ne omge­ving is van groot belang voor een pret­ti­ge leef­om­ge­ving. Onze kin­de­ren moe­ten vol­doen­de plek­ken in de buurt heb­ben om te spor­ten en te spe­len. Er moet dus een ein­de […]