Gemeen­ten onder­schat­ten posi­tie­ve invloed open­baar groen

Gemeen­ten onder­schat­ten nog steeds de posi­tie­ve invloed van open­baar groen op de leef­om­ge­ving. Aan­leg en onder­houd van kwa­li­teits­groen betaalt zich­zelf dik terug in hoge­re hui­zen­prij­zen, lage­re gezond­heids­kos­ten, min­der van­da­lis­me en afne­men­de (hitte)stress. Dat stelt direc­teur Peter van Rooy van onder­zoeks­bu­reau Acca­n­to. Hij onder­steunt hier­mee het plei­dooi van de Par­tij voor de Die­ren om ste­den meer […]

Natuur­lij­ke omge­ving kan posi­tie­ve invloed op ADHD heb­ben

In hoe­ver­re heeft een ver­blijf in een natuur­lij­ke omge­ving een gun­stig effect op kin­de­ren met ADHD (aan­dachts­te­kort­stoor­nis met hyper­ac­ti­vi­teit)? De alge­me­ne con­clu­sie van het onder­zoek is dat natuur­lij­ke omge­vin­gen onder bepaal­de omstan­dig­he­den een aan­toon­ba­re gun­sti­ge invloed kun­nen heb­ben op het gedrag en cog­ni­tief func­ti­o­ne­ren van kin­de­ren met ADHD. Meer spe­ci­fiek biedt het expe­ri­men­teel onder­zoek aan­wij­zin­gen […]