Oude Rot­ter­dam­se par­keer­plaats omge­to­verd in Pluk­Tuin

Een oude par­keer­plaats in Rot­ter­dam wordt een groe­ne ont­moe­tings­plek van en voor de buurt. Dat is het idee ach­ter de ‘Pluk­Tuin’ Essen­burg in Rot­ter­dam. De bewo­ners­groep Pro­Groen van Rot­­ter­­dam-Delf­s­ha­­ven is de drij­ven­de kracht ach­ter het idee. Het betreft een groen­strook tus­sen het spoor en de wijk Het Nieu­we Wes­ten, in de deel­ge­meen­te Delf­sha­ven. Met hulp […]

Lie­ver een plant­soen dan alweer een par­keer­plaats

Van­af maart dit jaar heb­ben lezers van de Volks­krant sug­ges­ties kun­nen doen voor een mooi­er Neder­land. Bij de afslui­ting van de Ruim­te­lij­ke Agen­da blijkt de slech­te inrich­ting van de open­ba­re ruim­te de groot­ste erger­nis van de lezers en des­kun­di­gen op het gebied van ruim­te­lij­ke orde­ning. Een ‘panel van wij­zen’ heeft de sug­ges­ties van de lezers […]