‘Meer groe­ne fiets- en wan­del­rou­tes door Over­schie’

Alle bewo­ners van Rot­ter­dam moe­ten in de nabije toe­komst naar het bui­ten­ge­bied van de stad kun­nen wan­de­len of fiet­sen via aan­trek­ke­lij­ke groe­ne rou­tes. Om dat te berei­ken inven­ta­ri­seert Groen­Links in Over­schie en in een aan­tal ande­re deel­ge­meen­ten wel­ke rou­tes al bestaan en voor­al wel­ke rou­tes ont­bre­ken. ‘Bewoners die van­uit de wij­ken een natuur- of recre­a­tie­ge­bied […]

Groe­ne daken bij­na geheel gra­tis in Over­schie

Inves­te­ren in een groen dak is in Overschie,deelgemeente van Rot­ter­dam, nu wel heel erg aan­trek­ke­lijk. Ieder­een die in de aan­leg van zo’n dak inves­teert, krijgt tot negen­tig pro­cent van de kos­ten terug. Huis­ei­ge­na­ren, bedrij­ven en woning­cor­po­ra­ties in de deel­ge­meen­te Over­schie krij­gen de moge­lijk­heid om boven­op de Rot­ter­dam­se rege­ling sub­si­die aan te vra­gen voor de aan­leg […]