Land­schap Over­ijs­sel: ‘Win €5000 voor eigen buurt­ini­ti­a­tief’

Land­schap Over­ijs­sel  wil de band tus­sen bewo­ners en hun direc­te omge­ving ver­ster­ken. Daar­om schrij­ven zij de ‘Prijs­vraag Buurt­ini­ti­a­tie­ven’ uit. Met deze prijs­vraag roept Land­schap Over­ijs­sel  buur­ten op om met een goed ini­ti­a­tief te komen voor de ver­ster­king van het loka­le land­schap. Het kan daar­bij gaan om het ver­gro­ten van de eco­lo­gi­sche, land­schap­pe­lij­ke en/of cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de […]

Opknap­beurt recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen Noord­west Over­ijs­sel

Een groot aan­tal recre­a­tie­ve en toe­ris­ti­sche voor­zie­nin­gen in Noord­west Over­ijs­sel krijgt het komen­de half jaar een opknap­beurt. Het gaat met name om fiets­pa­den, wan­del­pa­den en aan­leg­voor­zie­nin­gen. De pro­vin­cie Over­ijs­sel en de gemeen­te Steen­wij­ker­land wil­len zo de aan­trek­ke­lijk­heid van Water­Re­ijk Weer­ri­b­­ben-Wie­­den voor toe­ris­ten en recre­an­ten ver­gro­ten. De pro­vin­cie en de gemeen­te dra­gen ieder 250.000 euro bij […]

Bij afslui­ting pro­ject Kind in de Natuur is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke speel­plek­ken rij­ker

Na vier jaar sluit Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel het pro­ject Kind in de Natuur af. De afge­lo­pen jaren heeft deze orga­ni­sa­tie samen met natuur­or­ga­ni­sa­ties, par­ti­cu­lie­ren, scho­len, bedrij­ven en gemeen­ten hard gewerkt aan de intro­duc­tie van nieu­we natuur­speel­plaat­sen in Over­ijs­sel. Een inves­te­ring die het dub­bel en dwars waard was, want inmid­dels is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke […]