Berichten

Landschap Overijssel  wil de band tussen bewoners en hun directe omgeving versterken. Daarom schrijven zij de ‘Prijsvraag Buurtinitiatieven’ uit. Met deze prijsvraag roept Landschap Overijssel  buurten op om met een goed initiatief te komen voor de versterking van het lokale landschap.

Het kan daarbij gaan om het vergroten van de ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde van het landschap. Belangrijke voorwaarde is dat het initiatief door de buurt wordt gedragen en uitgevoerd. Landschap Overijssel beloont de vijf beste buurtinitiatieven ieder met vijfduizend euro.

Om in aanmerking te komen voor de vijfduizend euro moet een buurtinitiatief aan onderstaande criteria voldoen:

 • Het initiatief moet door de buurt worden gedragen en uitgevoerd.

Dit kan blijken uit een handtekeningenlijst met minimaal tien buurtbewoners die zich achter het project scharen en die zich daadwerkelijk actief in willen zetten.

• Als er sprake is van een particuliere eigenaar van grond, gebouw of landschapselement waarop een activiteit gepland wordt, dan dient ook deze zich akkoord te verklaren.

• Het initiatief moet gericht zijn op de versterking van het lokale landschap buiten de bebouwde kom.

• Het initiatief moet de ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde van het lokale landschap vergroten.

• Het initiatief moet een fysiek resultaat in het landschap hebben.

• Het initiatief moet een sociaal resultaat hebben, zoals versterking van de gemeenschappelijkheid.

• Het initiatief moet duurzaam van karakter zijn. Eénmalige kortlopende acties (een natuurschoonmaakbeurt bijvoorbeeld) komen niet in aanmerking.

• Initiatieven die een nieuwe functie toevoegen aan een element hebben de voorkeur boven activiteiten die alleen op behoud gericht zijn.

• Voor het aanleggen van ommetjes (korte wandelingen rond het dorp) zijn in principe andere mogelijkheden beschikbaar. Deze zijn uitgesloten van Buurtinitiatieven.

• Het initiatief moet voor 1 november 2012 zijn ingediend en voor 31 december 2013 gerealiseerd kunnen worden.


Meer informatie over de prijsvraag »

De buurtinitiatieven kunnen onder vermelding van ‘Prijsvraag Buurtinitiatieven’ worden ingediend via info@landschapoverijssel.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert René Brinkman, telefoon 0529 – 408395.

 

Een groot aantal recreatieve en toeristische voorzieningen in Noordwest Overijssel krijgt het komende half jaar een opknapbeurt. Het gaat met name om fietspaden, wandelpaden en aanlegvoorzieningen. De provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland willen zo de aantrekkelijkheid van WaterReijk Weerribben-Wieden voor toeristen en recreanten vergroten.

De provincie en de gemeente dragen ieder 250.000 euro bij aan de werkzaamheden. Het is een van de stappen in een gezamenlijke aanpak om de aantrekkingskracht van het gebied duurzaam te versterken.

Draagt bij aan regionale economie
Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel: “De aantrekkingskracht van een gebied met zulke prachtige natuur en cultuurhistorie wordt voor een deel bepaald door de toegankelijkheid ervan. Hoe beter de fiets-, wandel- en vaarvoorzieningen, hoe meer mensen 
er gebruik van maken. Deze investering draagt bij aan de regionale en lokale economie in Noordwest Overijssel”.

Gehoor aan ondernemers
Wethouder Jos van den Nouland van de gemeente Steenwijkerland: “Wij geven met deze investeringen gehoor aan een wens van ondernemers in het gebied. Zij geven aan dat – om het gebied aantrekkelijk te houden voor bezoekers – onder meer de toeristisch-recreatieve infrastructuur moet worden verbeterd.”

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder meer uit het verbeteren van het vernieuwen van het wegoppervlak, het verbeteren van aansluitingen van paden op elkaar en op bruggetjes, en het herstel van beschoeiing en afgekalfde oevers. Ook worden verschillende aanlegvoorzieningen verbeterd. De complete lijst van projecten is: Fietspad Dwarsgracht, fietspad Slingerbos, Heuvenpad Wetering-West, fietspad Kalenberg-Noord, fietspad Meentheweg, fietspad Middenbuurt Giethoorn, fietspad Driewegsluis, Schutsloterpad (inclusief verlichting), Zuiderpad Giethoorn, Bultweg, Binnenpad Giethoorn, Stroom- en watertappunt haven Vollenhove, aanlegvoorzieningen grachten en balkenhaven Blokzijl, aanpassing drijvende steigers havenkolk Blokzijl en de beschoeiing in de kern van Giethoorn bij toeristische locaties.

Lange termijn
De gemeente en de provincie zien het als een gezamenlijke opgave om het gebied ook voor de lange termijn aantrekkelijk te houden. Samen met ondernemers, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Stichting Waterrecreatie, Kunst- en Cultuur Overijssel en het Historisch Centrum Overijssel en anderen wordt hiervoor binnenkort de koers bepaald. Onderdelen van die impuls zijn onder meer investeringen in hoogwaardige aanlegmogelijkheden, ontspanningsmogelijkheden voor dagtoeristen en een goede gebiedsmarketing om mensen naar het gebied te krijgen.

Bron:
Provincie Overijssel

Na vier jaar sluit Natuur en Milieu Overijssel het project Kind in de Natuur af. De afgelopen jaren heeft deze organisatie samen met natuurorganisaties, particulieren, scholen, bedrijven en gemeenten hard gewerkt aan de introductie van nieuwe natuurspeelplaatsen in Overijssel. Een investering die het dubbel en dwars waard was, want inmiddels is Overijssel heel wat natuurlijke speelplekken rijker.

Bovendien staat na vier jaar het natuurlijk spelen weer volop in de belangstelling, waardoor Natuur en Milieu Overijssel er van overtuigd is dat in de toekomst nieuwe initiatieven voor natuurlijk spelen zullen blijven. De kennis omtrent de aanleg, onderhoud, beheer et cetera die in de afgelopen periode is opgedaan, is gebundeld in een aantal factsheets.

Samenwerken aan jeugd en groen
In een speciale handreiking voor gemeenten zijn inspirerende voorbeelden te vinden hoe vanuit de gemeente de relatie tussen jeugd en groen versterkt kan worden. Hoe zet je een locale samenwerking op, hoe zorg je voor de projectuitvoering en hoe betrek je de bewoners bij het proces. Ook vind je tips voor de nodige verankering in beleid en organisatie.

Download hier de handreiking »

Bron:
Natuur en Milieu Overijssel / Straatbeeld