“Over­heid en bur­ger samen inves­te­ren in groen voor hit­te­be­sten­di­ge ste­den”

Kli­maat­ver­an­de­ring kan in ste­de­lijk gebied tot onder ande­re extre­me hit­te en over­ma­ti­ge neer­slag lei­den. Meer groen draagt in peri­o­den van extre­me hit­te bij aan min­der hit­te­over­last in ste­den. Het is dan ook raad­zaam voor gemeen­ten om maat­re­ge­len te nemen waar­mee de stad kli­maat­be­sten­dig wordt gemaakt. Ook bur­gers kun­nen hier­aan bij­dra­gen. Voor bei­de par­tij­en geldt dat […]

‘Over­heid moet begroe­ning van daken ver­plich­ten’

De over­heid zou begroe­ning van daken en gevels moe­ten ver­plich­ten. Het is name­lijk gun­stig voor de water­huis­hou­ding en het mili­eu. Boven­dien zou de markt dan snel groei­en. Dat stel­de Ruud van Scheijn­del, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Bouw­werk Begroe­ners (VBB), op een sym­po­si­um in de Eve­ne­men­ten­hal in Gorin­chem in het kader van Dak Event 2010. “De […]