‘Over­heid moet begroe­ning van daken ver­plich­ten’

De over­heid zou begroe­ning van daken en gevels moe­ten ver­plich­ten. Het is name­lijk gun­stig voor de water­huis­hou­ding en het mili­eu. Boven­dien zou de markt dan snel groei­en.

Dat stel­de Ruud van Scheijn­del, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Bouw­werk Begroe­ners (VBB), op een sym­po­si­um in de Eve­ne­men­ten­hal in Gorin­chem in het kader van Dak Event 2010. “De markt voor groe­ne daken en gevels groeit lang­zaam. Het ini­ti­a­tief voor een groen dak ont­staat mak­ke­lijk, maar het wordt vaak weg­be­zui­nigd”, aldus Van Scheijn­del.

Dat beves­ti­gen Grad van Heck van Groen­dak in Scher­pen­zeel en Arjan Zoon­t­jens van Buil­ding Green Inter­na­ti­o­nal (BGI) uit Ame­ron­gen. Van Heck: “In 95 pro­cent van de geval­len komt het plan voor een begroe­ning niet ver­der dan de teke­ning.” Van Heck staat aan­ne­mers bij en is zelf ook bouw­on­der­ne­mer.

Bron:
Cobouw