Stads­land­bouw levert tal van oplos­sin­gen in ste­de­lijk gebied

Stads­land­bouw levert in New York een belang­rij­ke bij­dra­ge aan het oplos­sen van pro­ble­men die spe­len in een wereld­stad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 wer­den in arme wij­ken Com­mu­ni­ty Gar­dens inge­richt waar­mee een bij­dra­ge gele­verd wordt aan het oplos­sen van pro­ble­men in de stad. De Com­mu­ni­ty Gar­dens zor­gen voor water­ber­ging, […]

The­ma­dag Goed Groen over prak­ti­sche groe­ne oplos­sin­gen

Op 29 sep­tem­ber wordt bij Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving (PPO) in Lely­stad de the­ma­dag ‘Goed Groen’ geor­ga­ni­seerd voor groen­spe­ci­a­lis­ten en beleids­me­de­wer­kers van gemeen­ten. Zoekt u als spe­ci­a­list groen of beleids­me­de­wer­ker voor uw gemeen­te slim­me, prak­ti­sche oplos­sin­gen voor een aan­trek­ke­lij­ke en vei­li­ge woon­om­ge­ving waar­in het open­baar groen ver­schil­len­de func­ties kan ver­vul­len? Kom dan kij­ken en erva­rin­gen […]