Steeds vaker hit­te­gol­ven in ste­den, groen biedt de oplos­sing

Het ver­schil tus­sen de tem­pe­ra­tuur in de stad en in de groe­ne­re gebie­den erbui­ten wordt steeds gro­ter. Oor­zaak: veel ste­den wor­den steeds dich­ter bebouwd. In Rot­ter­dam bedraagt het maxi­ma­le tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen stads­wij­ken en een groe­ne plek bui­ten de stad 8 gra­den Cel­si­us, voor­al in de avond van een hete, wind­stil­le dag. Dit blijkt uit het […]

Pro­vin­cie wil oplos­sing ste­de­lij­ke groen­pro­jec­ten

De pro­vin­cie Noord-Hol­­land betreurt dat het Rijk voor­lo­pig nog geen hel­der­heid kan geven over de toe­komst van groen­pro­jec­ten rond de gro­te ste­den, die door de Rijks­be­zui­ni­gin­gen stil zijn komen te lig­gen. Pro­vin­cies drin­gen aan op een net­te afron­ding van de pro­jec­ten, maar Staats­se­cre­ta­ris Ble­ker gaf in een over­leg met de pro­vin­cies aan dat hij op […]