Berichten

Een groot aantal recreatieve en toeristische voorzieningen in Noordwest Overijssel krijgt het komende half jaar een opknapbeurt. Het gaat met name om fietspaden, wandelpaden en aanlegvoorzieningen. De provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland willen zo de aantrekkelijkheid van WaterReijk Weerribben-Wieden voor toeristen en recreanten vergroten.

De provincie en de gemeente dragen ieder 250.000 euro bij aan de werkzaamheden. Het is een van de stappen in een gezamenlijke aanpak om de aantrekkingskracht van het gebied duurzaam te versterken.

Draagt bij aan regionale economie
Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel: “De aantrekkingskracht van een gebied met zulke prachtige natuur en cultuurhistorie wordt voor een deel bepaald door de toegankelijkheid ervan. Hoe beter de fiets-, wandel- en vaarvoorzieningen, hoe meer mensen 
er gebruik van maken. Deze investering draagt bij aan de regionale en lokale economie in Noordwest Overijssel”.

Gehoor aan ondernemers
Wethouder Jos van den Nouland van de gemeente Steenwijkerland: “Wij geven met deze investeringen gehoor aan een wens van ondernemers in het gebied. Zij geven aan dat – om het gebied aantrekkelijk te houden voor bezoekers – onder meer de toeristisch-recreatieve infrastructuur moet worden verbeterd.”

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder meer uit het verbeteren van het vernieuwen van het wegoppervlak, het verbeteren van aansluitingen van paden op elkaar en op bruggetjes, en het herstel van beschoeiing en afgekalfde oevers. Ook worden verschillende aanlegvoorzieningen verbeterd. De complete lijst van projecten is: Fietspad Dwarsgracht, fietspad Slingerbos, Heuvenpad Wetering-West, fietspad Kalenberg-Noord, fietspad Meentheweg, fietspad Middenbuurt Giethoorn, fietspad Driewegsluis, Schutsloterpad (inclusief verlichting), Zuiderpad Giethoorn, Bultweg, Binnenpad Giethoorn, Stroom- en watertappunt haven Vollenhove, aanlegvoorzieningen grachten en balkenhaven Blokzijl, aanpassing drijvende steigers havenkolk Blokzijl en de beschoeiing in de kern van Giethoorn bij toeristische locaties.

Lange termijn
De gemeente en de provincie zien het als een gezamenlijke opgave om het gebied ook voor de lange termijn aantrekkelijk te houden. Samen met ondernemers, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Stichting Waterrecreatie, Kunst- en Cultuur Overijssel en het Historisch Centrum Overijssel en anderen wordt hiervoor binnenkort de koers bepaald. Onderdelen van die impuls zijn onder meer investeringen in hoogwaardige aanlegmogelijkheden, ontspanningsmogelijkheden voor dagtoeristen en een goede gebiedsmarketing om mensen naar het gebied te krijgen.

Bron:
Provincie Overijssel

Het Park bij de Euromast krijgt de komende jaren een grondige opknapbeurt en wordt in oude luister hersteld. Het Park, onder meer een ontwerp van de landschapsontwerpers Zocher, is sinds december 2010 een Rijksmonument. De renovatie is nodig omdat het in de loop der jaren versleten is geraakt.

Met de opknapbeurt moet Het Park in de toekomst nog beter gebruikt gaan worden, door het beter geschikt maken voor hedendaags gebruik en meer bezoekers, betere verbindingen met het omliggende gebied, en duurzaam en zorgvuldig beheer.

Voor Het Park is een concept-Masterplan opgesteld. Tussen 22 februari en 31 maart kunnen bewoners, ondernemers, natuur- en milieuorganisaties en organisatoren van evenementen, feedback geven op het concept-masterplan. 

Ook kunnen Rotterdammers via www.rotterdam.nl/buitenruimtehetpark hun ideeën inbrengen. Na 1 april neemt het college van b en w een besluit over de definitieve plannen.

Historisch park
Het Park is 150 jaar oud en is samen met het Museumpark de enige grote groene long in het centrum. Het Park bestaat uit een ontwerp (1852-1861) van de landschapsontwerpers vader en zoon Zocher, de voormalige 17e-eeuwse buitenplaats de Heuvel, de in 1897 door G.J. de Jongh aangelegde heuvel met promenade langs de Maas en enkele bijzondere elementen die na de Floriade van 1960 zijn overgebleven. In 2008 is tijdens het Groenjaar de Oud Hollandse Tuin opgeknapt en in 2009 en 2010 zijn de waterpartijen en beschoeiingen langs het water vernieuwd.

Renovatie
De renovatie bestaat onder meer uit het versterken van de grasvelden zodat evenementen mogelijk blijven zonder het park teveel aan te tasten. Verder bestaat de renovatie uit het opknappen van de paden, toevoegen van meer groen, nieuw straatmeubilair in de Rotterdamse Stijl en het verbeteren van de voorzieningen in Het Park, zoals aanbrengen van openbare toiletten, speelvoorzieningen en realiseren van kleinschalige horeca. Ook komt er een betere en logischer verbinding met de omgeving, zoals het Museumpark. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, tijdens de renovatieperiode blijft het Park steeds toegankelijk voor bezoekers.

Investering van € 7,5 miljoen
De totale renovatie vergt een investering van € 7,5 miljoen. Er is op dit moment budget voor de uitvoering van de eerste fase, bestaande uit het opknappen van de hoofdpaden, nieuw straatmeubilair en het centrale veld. De deelgemeente Centrum zal het beheerbudget voor Het Park vanaf 2012 verhogen met € 400.000,-. Daarnaast heeft Rotterdam een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk voor een bijdrage in het onderhoud van Het Park, voor de periode vanaf 2012.

Bron:
Gemeente Rotterdam