Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’ opge­no­men in ont­werp groen school­plein

Het school­plein van CBS De Zon­ne­straal in de Haag­se wijk Ypen­burg wordt op kor­te ter­mijn ‘ver­groend’. In het ont­werp is onder meer de Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’ opge­no­men. Stich­ting Ele­men­Tree draagt de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor het ont­werp van dit groe­ne school­plein. “Er is bewust geko­zen voor de Acer cam­pe­stre ‘Hui­bers Ele­gant’”, geeft Cor­s­ti­an van Buren van […]

Groe­ne Stad visie opge­no­men in 10-pun­ten­plan van groe­ne orga­ni­sa­ties

De groe­ne orga­ni­sa­ties van Neder­land heb­ben 14 mei een 10 pun­ten­plan voor nieuw natuur­be­leid gepre­sen­teerd, voor­uit­lo­pend op de lan­de­lij­ke ver­kie­zin­gen in sep­tem­ber. Twee van deze tien pun­ten heb­ben direct betrek­king op De Groe­ne Stad filo­so­fie, name­lijk ‘ver­groen de stad’ en ‘geef elk kind recht op natuur’. Het 10 pun­ten­plan is gis­te­ren in Den Haag ont­vouwd […]