Pro­vin­cie ont­wik­kelt De Groe­ne As: natuur vlak bij Amster­dam

Ten zuid­wes­ten van Amster­dam ont­wik­kelt de pro­vin­cie de Groe­ne As: aan­trek­ke­lijk land­schap vlak bij de stad, dat geschikt is voor recre­a­tie met bij­zon­de­re natuur. Met de Groe­ne As kun­nen omwo­nen­den bin­nen tien minu­ten in het groen zijn. De Groe­ne As is een aan­trek­ke­lijk gebied om te fiet­sen. Een bekend gedeel­te is het Amster­dam­se Bos. De […]

VHG ont­wik­kelt Plan­ten­ken­nis­kaart voor groen­op­lei­din­gen

Op ini­ti­a­tief van bran­che­ver­e­ni­ging  VHG heeft een aan­tal groen­voor­zie­ners en hove­niers­be­drij­ven de Plan­ten­ken­nis­kaart ont­wik­keld om het ken­nis­ni­veau van de groen­op­lei­din­gen te ver­ho­gen. Met de kaart moet het voor het bedrijfs­le­ven en onder­wijs­in­stel­lin­gen dui­de­lijk wor­den welk niveau een leer­ling nodig heeft als hij in de sec­tor aan het werk gaat. De kaart is een start om […]

Boom­kwe­ker Huver­ba ont­wik­kelt ‘groen label’ voor bomen

Om hove­niers en aan­­leg- en onder­houds­be­drij­ven te advi­se­ren over de afvang­ca­pa­ci­teit van bomen en plan­ten ont­wik­kelt boom­kwe­ke­rij Huver­ba uit Opheus­den een ‘groen label’. Huver­ba heeft de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Research Cen­tre gevraagd om de belang­rijk­ste ken­mer­ken van de afvang­ca­pa­ci­teit van bomen en plan­ten op een rij te zet­ten en een inschat­ting te maken van deze […]