VHG ont­wik­kelt Plan­ten­ken­nis­kaart voor groen­op­lei­din­gen

Op ini­ti­a­tief van bran­che­ver­e­ni­ging  VHG heeft een aan­tal groen­voor­zie­ners en hove­niers­be­drij­ven de Plan­ten­ken­nis­kaart ont­wik­keld om het ken­nis­ni­veau van de groen­op­lei­din­gen te ver­ho­gen.

Met de kaart moet het voor het bedrijfs­le­ven en onder­wijs­in­stel­lin­gen dui­de­lijk wor­den welk niveau een leer­ling nodig heeft als hij in de sec­tor aan het werk gaat. De kaart is een start om de ken­nis over plan­ten te ver­gro­ten.

Deze Plan­ten­ken­nis­kaart beschrijft wat van een leer­ling op een bepaald niveau ver­wacht mag wor­den.

Nood­za­ke­lijk
Het is nood­za­ke­lijk dat leer­lin­gen een rede­lijk assor­ti­ment plan­ten­ken­nis paraat heb­ben. VHG kiest er bewust voor om niet voor te schrij­ven wel­ke plan­ten er gekend moe­ten wor­den. Dit is name­lijk sterk afhan­ke­lijk van de regio waar een AOC geves­tigd is en dit zal de AOC zelf vast­stel­len in over­leg met het regi­o­na­le bedrijfs­le­ven. Het boek­je ‘Planten en hun namen’ van de SOG kan hier­bij als lei­draad gebruikt wor­den. De kaart is bedoeld voor AOC’s, het bedrijfs­le­ven en over­leg­groe­pen onderwijs/bedrijfsleven.

Mini­mum lijst
De VHG Plan­ten­ken­nis­kaart is een mini­mum lijst. Het staat elke leer­ling vrij om zijn ken­nis over beplan­ting uit te brei­den. Hier­voor kan de leer­ling, afhan­ke­lijk van zijn inte­res­se en werk­plek, kie­zen voor een hoger niveau of onder­de­len hier­van (bij­voor­beeld bomen of inheem­se flo­ra).

Een gra­tis exem­plaar is te bestel­len door een e‑mail te stu­ren naar Jeroen Zijl­mans onder ver­mel­ding van Plan­ten­ken­nis­kaart.

Bron:
VHG