Proef een aan fijn­stof ver­slaaf­de plant in Amster­dam

In Amster­dam komt een proef met een plant die “ ver­slaafd” is aan fijn­stof om de lucht­kwa­li­teit in stads­deel zuid. In de Pre­si­dent Ken­ne­dy­laan aan de zuid­kant van de stad wordt 10 dage lang een test­op­stel­ling met plan­ten en een trans­pa­ran­te wind­tun­nel geplaatst op groen­stro­ken. In de opstel­ling wordt een extra hari­ge vari­ant van kam­per­foe­lie […]

Nieu­we groe­ne inrich­ting stad daagt uit om te bewe­gen

De gemeen­te Amster­dam gaat nog meer inzet­ten op bewe­gen. Het col­le­ge van B&W heeft dins­dag de ‘Amster­dam­se Beweeg­lo­gi­ca’ vast­ge­steld. Hier­mee kan de stad zo inge­richt wor­den dat Amster­dam­mers meer gaan bewe­gen. Auto­lu­we buur­ten, bre­de­re stoe­pen om te spe­len, meer open zwem­wa­ter, voor­zie­nin­gen voor out­door spor­ters, alter­na­tie­ve fiets­rou­tes en gebou­wen waar­in trap­pen beter zicht­baar zijn dan […]