Anne­ma­rie Jor­rits­ma neemt juni­num­mer van Groe­ne Stad maga­zi­ne in ont­vangst

De voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Anne­ma­rie Jor­rits­ma, heeft het juni­num­mer van het maga­zi­ne De Groe­ne Stad, “Inspi­ra­tie­bron voor infra, bou­wen en groen” in ont­vangst geno­men. Dit gebeur­de op 6 juni tij­dens het jubi­le­um­con­gres van de VNG, die dit jaar 100 jaar bestaat.  Het maga­zi­ne werd haar aan­ge­bo­den door Jan Dries­sen, ambas­sa­deur van […]

Goud­se wet­hou­der neemt publi­ca­tie over fruit­bo­men in ont­vangst

Hoog­stam­ho­ve­nier Frans Jan­sen over­han­dig­de onlangs het eer­ste exem­plaar van het boek­je ‘Fruitbomen aan de Bloe­men­daal­se­we­g’ aan wet­hou­der Hans van den Akker (Eco­no­mi­sche Zaken en stads­mar­ke­ting) van de gemeen­te Gou­da. Het boek­je is een onder­deel van het door Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­­land geleid­de pro­ject Hoog­stam­boom­gaar­den aan de Bloe­men­daal­se­weg in Gou­da. Deze weg vormt met zijn oude boer­de­rij­en, wei­land­jes, […]