Fiets mee en ont­dek groen in Rot­ter­dam

De Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG) orga­ni­seert samen met de gemeen­te Rot­ter­dam voor woens­dag 29 augus­tus van 13.30 tot 16.00 uur een fiets­ex­cur­sie voor bestuur­ders in het kader van ‘De Vita­le Groe­ne Stad’. De tocht gaat langs een aan­tal prak­tijk­voor­beel­den hoe de gemeen­te in een dicht­be­bouw­de en com­plexe omge­ving oplos­sin­gen heeft gevon­den voor groen. Eind 2011 heb­ben het minis­te­rie van […]

Ont­dek groen Den Haag van­af het water

De maand augus­tus is in het Groen­jaar 2009 van Den Haag uit­ge­roe­pen tot maand van ‘natuurlijk water’. Het doel van de gemeen­te is om tij­dens het Groen­jaar te laten zien hoe mooi en belang­rijk groen is voor de mens en de stad. Stads­flo­ra en ‑fau­naIn deze water­maand orga­ni­seert de gemeen­te Den Haag in samen­wer­king met […]