Natuur­SU­PER heeft als doel der­tien loca­ties in Neder­land te kun­nen onder­steu­nen

Ter­rei­nen lig­gen steeds vaker en lan­ger braak, onder ande­re van­we­ge de hui­di­ge eco­no­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen. Deze ter­rei­nen kun­nen een tij­de­lij­ke bestem­ming krij­gen.  Van­uit deze visie is in 2010 in Eind­ho­ven een pilot­pro­ject gere­a­li­seerd, genaamd Natuur­SU­PER­markt. Dit pro­ject richt­te zich op de tij­de­lij­ke invul­ling van een braak­lig­gend ter­rein met een buurt­moes­tuin. Doel is om eind 2013 in […]

AVE­VE-tuin­cen­tra onder­steu­nen bomen­ac­tie

In het Bel­gi­sche Ede­gem is het start­schot gege­ven van een nieuw hoofd­stuk in de groot­scha­li­ge cam­pag­ne om Vlaan­de­ren bos­rij­ker te maken. “1 Mil­joen Bomen”, de Vlaam­se spin-off van de inter­na­ti­o­na­le cam­pag­ne “Plant for the pla­net: the Bil­li­on Tree Cam­paign”, krijgt de komen­de maan­den de steun van onder meer de AVE­­VE-tuin­­cen­­tra. In meer dan 150 AVE­­VE-win­­kels […]