AVE­VE-tuin­cen­tra onder­steu­nen bomen­ac­tie

In het Bel­gi­sche Ede­gem is het start­schot gege­ven van een nieuw hoofd­stuk in de groot­scha­li­ge cam­pag­ne om Vlaan­de­ren bos­rij­ker te maken. “1 Mil­joen Bomen”, de Vlaam­se spin-off van de inter­na­ti­o­na­le cam­pag­ne “Plant for the pla­net: the Bil­li­on Tree Cam­paign”, krijgt de komen­de maan­den de steun van onder meer de AVE­VE-tuin­cen­tra.

In meer dan 150 AVE­VE-win­kels kun­nen geïnteresseerden nog tot 26 okto­ber bomen bestel­len. Intus­sen staat de tel­ler sinds het begin van de cam­pag­ne in 2008 al op meer dan 989.000 exem­pla­ren.

“Bomen zijn niet alleen mooi“
Actri­ce Marie Vin­ck, nauw betrok­ken bij de cam­pag­ne, zal na afloop de per­soon of het bedrijf dat de mees­te bomen aan­kocht zelf een hand­je komen hel­pen bij het plan­ten. “Bomen zijn niet alleen mooi om naar te kij­ken, maar in de eer­ste plaats de lon­gen van de mens. Ik hoop dat men­sen door deze cam­pag­ne besef­fen dat ze met wei­nig moei­te heel veel kun­nen berei­ken”, aldus Vin­ck.

Cam­pag­ne richt zich op bur­gers en bedrij­ven
De cam­pag­ne, uit­ge­voerd door de Ver­e­ni­ging voor Bos in Vlaan­de­ren in samen­wer­king met het Agent­schap voor Natuur en Bos, richt zich op bur­gers en bedrij­ven. Ver­schil­len­de gro­te bedrij­ven zoals De Lijn, Ikea en Deca­th­lon heb­ben beloofd dit najaar nog een eigen “bedrijfs­bos” te rea­li­se­ren.

Regi­stre­ren 
Wie een boom plant, kan die regi­stre­ren op de web­si­te ‘1 mil­joen bomen’. Wie geen tuin heeft maar de cam­pag­ne toch wil steu­nen, kan een T‑shirt kopen. Per ver­koch­te T‑shirt wor­den nog eens drie nieu­we boom­pjes aan­ge­plant.

Bron:
De Mor­gen

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.