Work­shop TEEB Stad tij­dens de Groe­ne Och­tend op Dag van de Open­ba­re Ruim­te

Op woens­dag 10 okto­ber wordt op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te de Groe­ne Och­tend geor­ga­ni­seerd. Het pro­gram­ma staat dit jaar in het teken van de stu­die TEEB Stad. TEEB staat voor The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty, dit is een inter­na­ti­o­na­le stu­die naar de eco­no­mi­sche bete­ke­nis van bio­di­ver­si­teit en eco­sys­teem­dien­sten. Onder­zoek laat zien dat […]

Groen Loont cen­traal op Groe­ne och­tend

Op woens­dag 12 okto­ber start om 10.30 uur de groe­ne lezing­och­tend tij­dens de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten. Het the­ma is: ‘Groen loont’. Roel den Dik­ken van de gemeen­te Eind­ho­ven en Wil­lem Wee­da van de Konink­lij­ke BAM Groep ver­tel­len meer over de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de van het groen voor hun vak­ge­bied. Roel […]

Groe­ne och­tend op ’Dag van de Open­ba­re Ruim­te’

Op woens­dag 13 okto­ber a.s. wordt een groe­ne och­tend geor­ga­ni­seerd op de vak­beurs ’Dag van de Open­ba­re Ruim­te’. De orga­ni­sa­ties Groen­keur, Plant Publi­ci­ty Hol­land en het HIC (Hove­niers Infor­ma­tie­cen­trum) heb­ben geza­men­lijk een aan­spre­kend lezing­pro­gram­ma samen­ge­steld met diver­se groenthema’s. Het lezing­pro­gram­ma bestaat uit drie ver­schil­len­de onder­wer­pen. City­mar­ke­ting met een groe­ne stadArn­hem is de groen­ste stad van […]