Start aan­leg recre­a­tief fiets­pad in Nun­speet en Elburg

De aan­leg van het fiets­pad tus­sen de Bliks­weg en de Spij­ker­weg in Elburg en Nun­speet is gestart. Dit fiets­pad biedt fiet­sers de moge­lijk­heid om de oude Zui­der­zee­kust te ver­ken­nen.   Het fiets­pad kan ook gebruikt wor­den door land­bouw­ver­keer. Naar ver­wach­ting is het pad in het vroe­ge voor­jaar, bij het begin van het nieu­we fiets­sei­zoen gereed. Het […]

Bewo­ners Nun­speet vin­den open­baar groen belang­rijk

Een woon­wijk wordt leef­baar­der met kwa­li­ta­tief goed open­baar groen,voldoende par­keer­plaat­sen en uit­da­gen­de speel­plek­ken. Daar hech­ten de bewo­ners van Nun­speet veel waar­de aan. De wen­sen zijn door de gemeen­te geho­no­reerd en ver­pakt in een inte­gra­le wijkaan­pak. Het start­schot voor de uit­voe­ring werd gis­ter­mid­dag gege­ven door wet­hou­der Edward van der Geest en de direc­teur van woon­stich­ting Omnia […]