Nota Ste­de­lij­ke Eco­lo­gi­sche Ver­bin­dings­zo­nes in Den Haag

In deze nota staan de hoofd­lij­nen en maat­re­ge­len voor eco­lo­gi­sche inrich­ting en beheer van de twaalf ver­bin­dings­zo­nes in de komen­de tien jaar. Voor de gebie­den Ypen­burg en Leid­schen­veen zijn nieu­we ver­bin­dings­zo­nes aan­ge­we­zen. Voor o.a. Eras­mus­veld, Broek­sloot, Bin­ck­horst en Haag­se Beek zijn enke­le ver­bin­din­gen toe­ge­voegd. Bij de uit­wer­king van het mas­ter­plan Vliet­zo­ne wordt een nieu­we eco­lo­gi­sche […]

Moni­tor Nota Ruim­te: De eer­ste ver­volg­me­ting

Con­cen­tra­tie van ver­ste­de­lij­king en ver­be­te­ring van de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit, bei­de doe­len van de Nota Ruim­te, staan op gespan­nen voet met elkaar. Door nieuw­bouw bin­nen of dicht­bij de bestaan­de ste­den wordt het moei­lij­ker de ste­de­lij­ke lucht­kwa­li­teit ver­der te ver­be­te­ren of te zor­gen voor vol­doen­de groen in de omge­ving. Dat blijkt uit de stu­die ‘Moni­tor Nota Ruim­te. […]