Oran­je Fonds nomi­neert Stich­ting Post­ze­gel­par­ken voor Appel­tje van Oran­je 2012

Het Oran­je Fonds nomi­neert Stich­ting Post­ze­gel­par­ken  uit Amster­dam voor een Appel­tje van Oran­je. Van­daag maakt het Fonds de tien geno­mi­neer­den voor 2012 bekend.  In mei 2012 bekroont het met deze prijs unie­ke, suc­ces­vol­le soci­a­le pro­jec­ten. Het the­ma voor de komen­de uit­rei­king is  Groen Groeit. Alle geno­mi­neer­den  pak­ken met groe­ne acti­vi­tei­ten een maat­schap­pe­lijk pro­bleem aan. Ieder […]

Hedy d’An­co­na-prijs 2012 nomi­neert zes pro­jec­ten

De jury van de Hedy d’Ancona-prijs, onder voor­zit­ter­schap van Koen van Vel­sen, heeft uit 101 inzen­din­gen zes pro­jec­ten geno­mi­neerd. De Hedy d’Ancona-prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg­sec­tor waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. De prijs wordt twee­jaar­lijks uit­ge­reikt.  Begin 2012 wor­den de zes onder­staan­de pro­jec­ten door de […]