Utrecht wil nog meer reke­ning hou­den met bestaan­de bomen

Bomen in Utrecht zijn van bete­re kwa­li­teit en er staan meer vol­was­sen bomen in de stad ver­ge­le­ken met drie jaar gele­den. Er zijn cir­ca 25.000 bomen bij­ge­ko­men, wat het totaal nu brengt op ruim 135.000 bomen in Utrecht. Op enke­le pun­ten kan de uit­voe­ring beter. Zo wil het col­le­ge bij ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in een eer­der […]

Gemeen­te Den Haag “Stadsbomen zijn nog waar­de­vol­ler”

In de beleids­no­ta ‘Haag­se Bomen’ is een hoofd­stuk opge­no­men over het ver­mo­gen van bomen om het scha­de­lij­ke fijn­stof uit de lucht af te van­gen. Als Den Haag de waar­de van de lucht­zui­ve­ren­de func­tie van haar bomen in geld moet uit­druk­ken, is dat €2.3 mil­joen per jaar. Voor de gemeen­te extra reden om de bomen te […]

Groe­ne ideeënwedstrijd om Utrecht nog groe­ner te maken

De Groe­ne Ideeënwedstrijd van Mili­eu­cen­trum Utrecht en Bibli­o­theek Utrecht/Europe Direct is in het leven geroe­pen voor ieder­een die van Utrecht een nog groe­ne­re stad wil maken. Het is een cre­a­tie­ve wed­strijd, want de ideeën kun­nen inge­zon­den wor­den als ver­haal, gedicht, col­la­ge, film­pje of op een ande­re cre­a­tie­ve manier. De wed­strijd staat open voor ieder­een, die […]