Net­werk Groen, Inte­gra­tie en Ste­de­lij­ke Ver­nieu­wing

Op don­der­dag 29 janu­a­ri 2009 orga­ni­seert het ‘Net­werk Groen, Inte­gra­tie en Ste­de­lij­ke Ver­nieu­wing’ een mid­dag in Amers­foort voor ieder­een die werk­zaam is met groen en open­ba­re ruim­te in de aan­dachts­wij­ken. Het Net­werk pre­sen­teert de publi­ca­tie ‘Samen, Wer­ken en Groen’. In een work­shop staat ‘Het Water­win­ge­bied’ op het pro­gram­ma. Loca­tie: Open Hof (kerk­ge­bouw), Vogel­plein 1, Amers­foort. […]

Groen net­werk voor Voge­laars pro­bleem­wij­ken

Plant­soe­nen en par­ken kun­nen de soci­a­le cohe­sie en inte­gra­tie in de wijk ver­gro­ten. Voor­al als omwo­nen­den dat groen samen ont­wer­pen en onder­hou­den. Onder­zoe­kers van Alter­ra van Wage­nin­gen UR heb­ben een net­werk opge­zet om de erva­rin­gen te delen die hier­mee zijn opge­daan in de pro­bleem­wij­ken van minis­ter Ella Voge­laar van Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie. Voge­laar wil […]