Groen net­werk voor Voge­laars pro­bleem­wij­ken

Plant­soe­nen en par­ken kun­nen de soci­a­le cohe­sie en inte­gra­tie in de wijk ver­gro­ten. Voor­al als omwo­nen­den dat groen samen ont­wer­pen en onder­hou­den. Onder­zoe­kers van Alter­ra van Wage­nin­gen UR heb­ben een net­werk opge­zet om de erva­rin­gen te delen die hier­mee zijn opge­daan in de pro­bleem­wij­ken van minis­ter Ella Voge­laar van Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie. Voge­laar wil veer­tig pro­bleem­wij­ken in Neder­land­se ste­den omvor­men tot een pret­ti­ge woon­om­ge­ving met meer samen­hang tus­sen de bevol­kings­groe­pen.